آغاز الزام انگشت نگاری برای متقاضیان ویزای استرالیا مقیم ایران

 

از ۲۳ ماه جون ۲۰۱۹ (۲ تیر ۱۳۹۸) کلیه افرادی که هنگام درخواست ویزا ساکن ایران هستند، ملزم به انجام انگشت نگاری و چهره نمایی(بایومتریکس Biometrics) میباشند.

نکات قابل توجه در این مورد :

۱- درخواست برای انجام بایومتریکس پس از اقدام برای ویزا به شما ارسال خواهد شد و هر بار که اقدام می کنید، نیاز به انجام بایومتریکس جدید می باشد.

۲- اگر نامه درخواست به شما ایمیل شده باشد، از تاریخ صدور نامه به شما ۱۴ روز فرصت داده می شود که بایومتریکس را انجام دهید.

۳- در حال حاضر تنها مکان مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا برای انجام بایومتریکس VFS Global میباشد.

https:www.vfsglobal.com/Australia/iran/Farsi/biometric-data-collection.html

۴- درخواست انجام بایومتریکس به هیچ عنوان نشانگر صدور ویزا نمیباشد.

۵- عدم انجام بایومتریکس منجر به ردی ویزا خواهد شد.

۶- هر چند که درخواست انجام بایومتریکس در ایران به تازگی آغاز شده، انجام بایومتریکس در بسیاری از کشورهای دیگر در سالیان گذشته جزو روند عادی پس از اقدام ویزا بوده و این امر هیج ارتباطی به مسایل سیاسی یا ارتباطات بین کشورها و یا سخت تر کردن قوانین ندارد و صرفا جهت شناسایی متقاضیان ویزا میباشد.

 

تگ ها: ویزای استرالیا٬ انگشت نگاری٬ چهره نگاری٬بایومتریکس

Hiimmi